ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Σοφία Χ. Πανταζή

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

210 7289402

 

Έργο του Προϊστάμενου/ης της Διεύθυνσης Διοικητικού:

 • Η διοίκηση και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Διεύθυνσης Διοικητικού.
 • Η εποπτεία και  ο έλεγχος των εργασιών, της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και του ελέγχου της επίτευξης των στόχων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού.
 • Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου.
 • Συμμετέχει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νοσοκομείου ως  Πρόεδρος.
 • Εισηγείται τα θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικού στην Εφορεία.
 • Τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου. Μέριμνα για την διεκπεραίωση των εγγράφων και υποθέσεων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές.
 • Ενεργεί ως πειθαρχικός προϊστάμενος, εφαρμόζοντας την σχετική νομοθεσία.

           

Η Διεύθυνση Διοικητικού του Νοσοκομείου διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

 • Τμήμα Προσωπικού
 • Γραφείο Βιβλιοθήκης
 • Τμήμα Επιστασίας
 • Τμήμα Παρακολούθησης Ασθενών και Αρχείου
 • Τμήμα Γραμματείας