Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Νοσοκομείο διαχειρίζεται τα προσωπικά  δεδομένα των ληπτών /ληπτριών υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με το νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό:

 • Τηρείται αυστηρά το ιατρικό απόρρητο και οι προσωπικές πληροφορίες του ασθενούς δεν μεταφέρονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 • Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας οι θεράποντες ιατροί ενημερώνουν τον ασθενή για τις εξετάσεις και ζητούν  την υπογραφή του σχετικού εντύπου συγκατάθεσης, με το οποίο  επιβεβαιώνεται ότι  αυτός ή η οικογένειά του ενημερώθηκαν και κατανόησαν τα λόγια του ιατρού.
 • Στις επείγουσες περιπτώσεις ή όπου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας, δεν ζητείται ενυπόγραφη συγκατάθεση.
 • Ο ιατρός σέβεται την επιθυμία των ατόμων που επιλέγουν να μην ενημερωθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ιατρό να ενημερώσει άλλον ή άλλα πρόσωπα που ο ίδιος υποδεικνύει.
 • Αν ο ασθενής  δεν έχει την ικανότητα να συναινέσει για την εκτέλεση ιατρικής πράξης, ο ιατρός αρχικά τον ενημερώνει στο βαθμό που είναι εφικτό και στη συνέχεια ενημερώνει και δεύτερο άτομο, το οποίο θα έχει το δικαίωμα  να συναινέσει για την εκτέλεση της ιατρικής πράξης.
 • Η άρση του ιατρικού απόρρητου επιτρέπεται υπό συνθήκες που θα σταθμίσει ο θεράπων ιατρός και έχουν σχέση με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος και το έννομο συμφέρον του ασθενή.
 • Σε περίπτωση που προσωπικά δεδομένα του ασθενούς χρειασθεί να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς λόγους, θα γίνεται σχετική ενημερώσει από το θεράποντα ιατρό ώστε να εξασφαλίζετε ενυπόγραφη συγκατάθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη  νομοθεσία για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων  μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους:

 Α) Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

    Νόμος 2472/1997 (άρθρα 3,7,8,9,10)

    Νόμος 3471/2006 (άρθρα 3,12)

Β) Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

    Νόμος 3418/2005

Γ) Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων

   Νόμος 3892/2010 (άρθρα 2,3,4,5,6)

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 • Η πρόσβαση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την κάλυψη των αναγκών υγείας, πραγματοποιείται χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της διαφάνειας .
 • Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στο Νοσοκομείο και, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (σχετικός Νόμος 4368/2016 άρθρο 33).
 • Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου  τηρείται σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που κάποιο περιστατικό κριθεί από τον υπεύθυνο ιατρό ως επείγον, έχει άμεση προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχουν επίσης και τα επείγοντα περιστατικά που προσέρχονται με ασθενοφόρο.
 • Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία προηγούνται οι έγκυες γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ).
 • Οι λήπτες/λήπτριες υπηρεσιών υγείας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να καταβάλουν οποιαδήποτε  ιδιωτική αμοιβή σε ιατρό, νοσηλευτή ή άλλον εργαζόμενο του Νοσοκομείου.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

(ΝΟΜΟΣ 2071/ΦΕΚ 123/92 άρθρο 47).

 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να προσεγγίζει τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου που είναι πλέον κατάλληλες για την περίπτωσή του.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Η φροντίδα αυτή περιλαμβάνει την άσκηση της ιατρικής, της νοσηλευτικής των παραϊατρικών υπηρεσιών ,την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 • Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ότι αφορά την κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 • Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3., έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν με αφορμή την εφαρμογή σε αυτόν ασυνήθιστων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατό, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

(σύμφωνα με την εσωτερική οργάνωση της Α΄Νευρολογική Κλινική)

Δεν υπάρχει νομοθεσία για τις υποχρεώσεις του νοσοκομειακού ασθενούς, όμως στην Α΄Νευρολογική Κλινική, μέσω εσωτερικής οργάνωσης ισχύουν τα παρακάτω

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ έχει την υποχρέωση:

 • Να σέβεται την περιουσία του Ιδρύματος.
 • Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των Γιατρών και να συνεργάζεται με το νοσηλευτικό προσωπικό που φροντίζει για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.
 • Να δείχνει κατανόηση και να είναι ήρεμος κατά τις επαφές του, με το Προσωπικό, όπως επίσης και να σέβεται τους άλλους ασθενείς.
 • Να τακτοποιεί τις υποχρεώσεις του που αφορούν το κόστος νοσηλείας του, προσκομίζοντας βιβλιάριο υγείας ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του ζητηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.
 • Να ενημερώνει το ιατρικό προσωπικό για το ιστορικό του και την τυχόν φαρμακευτική αγωγή πριν από την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο.
 • Να τηρεί τους κανόνες καθαριότητας τόσο στον θάλαμό του όσο και στους κοινόχρηστους χώρους του Νοσοκομείου.
 • Να ενημερώνει τους επισκέπτες του, για την τήρηση του ωραρίου του επισκεπτηρίου, ώστε τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι ασθενείς να αναπαύονται, αλλά και να δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό για καλύτερη φροντίδα.
 • Να ενημερώνει άμεσα το προσωπικό για οποιαδήποτε υλικοτεχνική βλάβη.
 • Να προσέρχεται στο Νοσοκομείο με τα εντελώς απαραίτητα είδη ένδυσης και προσωπικής υγιεινής .Να αποφεύγονται τα αντικείμενα αξίας.
 • Να μην καταναλώνει άλλα είδη διατροφής εκτός αυτών που υποδεικνύει ο γιατρός.
 • Να μην κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών και να μην καπνίζει τόσο ο ίδιος όσο και οι επισκέπτες του, καθώς απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα μέσα στους χώρους του Νοσοκομείου.