ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Νοσοκομείο διαχειρίζεται τα προσωπικά  δεδομένα των ληπτών /ληπτριών υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με το νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό:

 • Τηρείται αυστηρά το ιατρικό απόρρητο και οι προσωπικές πληροφορίες του ασθενούς δεν μεταφέρονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 • Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας οι θεράποντες ιατροί ενημερώνουν τον ασθενή για τις εξετάσεις και ζητούν  την υπογραφή του σχετικού εντύπου συγκατάθεσης, με το οποίο  επιβεβαιώνεται ότι  αυτός ή η οικογένειά του ενημερώθηκαν και κατανόησαν τα λόγια του ιατρού.
 • Στις επείγουσες περιπτώσεις ή όπου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας, δεν ζητείται ενυπόγραφη συγκατάθεση.
 • Ο ιατρός σέβεται την επιθυμία των ατόμων που επιλέγουν να μην ενημερωθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ιατρό να ενημερώσει άλλον ή άλλα πρόσωπα που ο ίδιος υποδεικνύει.
 • Αν ο ασθενής  δεν έχει την ικανότητα να συναινέσει για την εκτέλεση ιατρικής πράξης, ο ιατρός αρχικά τον ενημερώνει στο βαθμό που είναι εφικτό και στη συνέχεια ενημερώνει και δεύτερο άτομο, το οποίο θα έχει το δικαίωμα  να συναινέσει για την εκτέλεση της ιατρικής πράξης.
 • Η άρση του ιατρικού απόρρητου επιτρέπεται υπό συνθήκες που θα σταθμίσει ο θεράπων ιατρός και έχουν σχέση με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος και το έννομο συμφέρον του ασθενή.
 • Σε περίπτωση που προσωπικά δεδομένα του ασθενούς χρειασθεί να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς λόγους, θα γίνεται σχετική ενημερώσει από το θεράποντα ιατρό ώστε να εξασφαλίζετε ενυπόγραφη συγκατάθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη  νομοθεσία για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων  μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους:

 Α) Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

    Νόμος 2472/1997 (άρθρα 3,7,8,9,10)

    Νόμος 3471/2006 (άρθρα 3,12)

Β) Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

    Νόμος 3418/2005

Γ) Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων

   Νόμος 3892/2010 (άρθρα 2,3,4,5,6)

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 • Η πρόσβαση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την κάλυψη των αναγκών υγείας, πραγματοποιείται χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της διαφάνειας .
 • Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στο Νοσοκομείο και, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (σχετικός Νόμος 4368/2016 άρθρο 33).
 • Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου  τηρείται σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που κάποιο περιστατικό κριθεί από τον υπεύθυνο ιατρό ως επείγον, έχει άμεση προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχουν επίσης και τα επείγοντα περιστατικά που προσέρχονται με ασθενοφόρο.
 • Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία προηγούνται οι έγκυες γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ).
 • Οι λήπτες/λήπτριες υπηρεσιών υγείας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να καταβάλουν οποιαδήποτε  ιδιωτική αμοιβή σε ιατρό, νοσηλευτή ή άλλον εργαζόμενο του Νοσοκομείου.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ